Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ROSH a.s., IČ: 25391976, se sídlem Vlastislavova 1636/7, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 123636, kontaktní email: info@cardamon.cz (dále také „my“, „nás“, „naše“) jako správce osobních údajů Vás jako subjekty údajů informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme snažit v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit.

 1. Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme

S osobními údaji budeme pracovat, pokud:

 1. Jste našimi zákazníky
 2. Vám zasíláme náš newsletter
 3. Spolu komunikujeme

Osobní údaje zákazníků

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • historie nákupů

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a na základě čeho:

Osobní údaje potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Současně je v našem oprávněném zájmu udržovat evidenci z objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. V neposlední řadě údaje z evidence objednávek také využíváme k plnění našich právních povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů z důvodu povinného uchování dokumentů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vyřízení objednávky, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

Zasílání newsletterů

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • e-mailovou adresu

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a na základě čeho:

S osobními údaji pracujeme, protože jste buď naším zákazníkem a v takovém případě nepotřebujeme Váš souhlas, nebo nejste naším zákazníkem a zároveň jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e-mailu, nebo nám napsat na info@cardamon.cz.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo jej nevezmete zpět.

Zpracování Vašich osobních údajů při komunikaci s námi

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a na základě čeho?

Komunikace s Vámi je náš oprávněný zájem, neboť výše uvedené údaje potřebujeme kvůli zodpovězení Vašich dotazů. Bez zpracování těchto údajů Vám nebudeme moct zodpovědět Vaše dotazy.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 3 měsíce od naší poslední komunikace.

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme

V rámci vyřízení Vaší objednávky mohou být Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) předávány dopravním společnostem za účelem dodání objednaného zboží. Jedná se o následující dopravní společnosti:

 • Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599
 • Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
 • PPL CZ s.r.o. : IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany

I mimo objednávku mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány v systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání. Jedná se zejména o tyto společnosti:

Shoptet, a.s., IČ: 28935675, sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu . Společnost Shoptet pro nás zpracovává tyto Vaše údaje:
Jméno a příjmení, emailovou adresu, adresu bydliště, telefonní číslo historii nákupu konkrétního zboží.

 

 • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977 se sídlem Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha, Smíchov (dále jen „GOOGLE“) zajištující marketingové služby. Společnost GOOGLE pro nás zpracovává emailovou adresu a historii nákupu konkrétního zboží.
 • Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782 se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 ( dále jen“ Česká spořitelna“)realizující platby . Společnost Česká spořitelna pro nás zpracovává tyto Vaše osobní údaje : číslo účtu a název účtu
 • cz, a.s., IČ: 26168685, sídlem Radlická 3294/10 Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen jako „SEZNAM“), zajišťující externí hodnocení nákupu v rámci služby Zboží.cz. Společnost SEZNAM pro nás zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

e-mailovou adresu a historii nákupu konkrétního zboží.

 • Heureka Group a.s., IČ: 07822774, sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 (dále jen jako „HEUREKA“), zajišťující externí hodnocení nákupu v rámci programu Ověřeno zákazníky. Společnost HEUREKA pro nás zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

e-mailovou adresu a historii nákupu konkrétního zboží.

Výše uvedený seznam budeme pravidelně aktualizovat tak, aby byl tento seznam vždy aktuální.

Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli kontrolovat, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 1. Vaše práva

Ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům; máte právo požadovat nejen informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem, komu je konkrétně zpřístupňujeme a jak dlouho je budeme uchovávat, ale také na přístup k těmto Vašim osobním údajům, což zejména znamená, že na Vaši žádost Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů;

 

 • Právo na opravu osobních údajů; máte právo nás požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů či na doplnění nekompletních osobních údajů;

 

 • Právo na výmaz osobních údajů; Vaše osobní údaje musíme vymazat, nastanou-li některé z těchto důvodů: a) takové osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány b) neexistuje žádný právní důvod pro zpracovávání těchto údajů c) vznesete námitku proti zpracování takových údajů a pro zpracování nebudou existovat oprávněné důvody, které by nad Vaší námitkou převážily d) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně e) pro výmaz existuje jiná zákonná povinnost;

 

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů; v případě, že ohledně osobních údajů vyvstane mezi námi jakýkoli spor, který se nám nepodaří vyřešit, můžeme Vaše údaje použít jen ve velmi omezené míře;

 

 • Právo vznést námitku; máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Jakmile bude námitka vyhodnocena, tak Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno;

 

 • Právo na přenositelnost osobních údajů; máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu tak, aby mohli být předány dalšímu správci osobních údajů;

 

 • Právo podat stížnost; máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na emailové adrese info@cardamon.cz nebo písemně na adrese Těšínská 1316, 735 14 Orlová. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Prohlašujeme, že byla přijata veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Rovněž prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

 

 1. Cookies

 

Na našich stránkách cardamon.cz nevyužíváme soubory cookies ani žádné jiné automatické zpracování osobních údajů na základě kterých je možné hodnotit preference či chování dotyčné osoby.

 

 

Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je účinné od 16.5.2022. V případě změny znění Zásad ochrany osobních údajů bude aktuální znění opět zveřejněno na této stránce. Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.